Νομική Υπηρεσία

Η V-Act  αναλαμβάνει:

  1. Τη δικαστική εκπροσώπηση των πελατών της ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.
  2. Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών υπαγόμενων σε Διαιτησία ή Διαμεσολάβηση.
  3. Εξωδικαστική εκπροσώπηση σε διοικητικές αρχές.
  4. Την κατάρτιση αστικών και εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσης και επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές.
  5. Συστάσεις, τροποποιήσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών, καθώς και διαφορές εταίρων.
  6. Προστασία προσωπικών δεδομένων
  7. Νομική Συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ
  8. Εκπροσώπηση ενώπιον της ΑΠΔΠΧ και ενώπιον των Δικαστηρίων
  9. Υποστήριξη έκδοσης ψηφιακής υπογραφής
  10. Υποστήριξη κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Παροχή νομικών συμβουλών στα ακόλουθα νομικά πεδία:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
o    Ενοχικό Δίκαιο (διαφορές από συμβάσεις και αδικοπραξίες)

o    Εμπράγματο Δίκαιο

o    Οικογενειακό Δίκαιο

o    Κληρονομικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Κτηματολογίου

 

o    Ιατρικό Σφάλμα

o    Ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς

o    Νομοθεσία Ε.Σ.Υ. (Ιατροί Ε.Σ.Υ. – Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων)

o    Κλινικές Μελέτες

o    Προσωπικά Δεδομένα Υγείας

o    Αδειοδότηση φαρμακείων

o    Σύσταση, τροποποιήσεις εταιριών εκμετάλλευσης  και συστεγασμένων φαρμακείων

o    Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία φαρμακοποιών

o    Διάθεση και κυκλοφορία φαρμάκων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
o    Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

o    Ασφαλιστικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Μεταφορών

o    Δίκαιο Διανομής και Εμπορικής Αντιπροσωπείας

o    Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

o    Δίκαιο Ανταγωνισμού, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

o    Πτωχευτικό Δίκαιο

o    Τραπεζικό Δίκαιο

o    Ατομικές συμβάσεις εργασίας

o    Δίκαιο Καταγγελίας

o    Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Δίκαιο της Απεργίας)

 

o    Δημόσιες Συμβάσεις

o    Πολεοδομικό Δίκαιο

o    Υπαλληλικό Δίκαιο

o    Πειθαρχικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

o    Υπαλληλικό (Πειθαρχικό) Δίκαιο

o    Ενιαίο μισθολόγιο

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.